ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം!

ട്രക്ക് & പ്രത്യേക മെഷീൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

റെയിലുകൾക്കുള്ള CNC ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ

CNC റെയിൽ സോ ആൻഡ് ഡ്രിൽ കമ്പൈൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

ഹെഡർ ട്യൂബിനുള്ള CNC ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ

ട്രക്ക് ബീമിനുള്ള CNC ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈ സ്പീഡ് പഞ്ചിംഗ് മെഷീൻ

ട്രക്ക് ചേസിസിന്റെ യു-ബീമുകൾക്കുള്ള 3-വശങ്ങൾ പഞ്ചിംഗ് മെഷീൻ